ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนราชวินิต

คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์

พ.ศ. 2509 – พ.ศ. 2535

นายชัยยุทธ บุญย์สวัสดิ์

พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2546

นางเพ็ญพรรณ ยูวะเวส

พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2549

นางแสงระวี วาจาวุทธ

พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2557

นายบัณฑิต พัดเย็น

พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560

ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร

18 พฤษภาคม 2561 – 30 กันยายน 2565

ดร.ปรพล แก้วชาติ

12 ตุลาคม 2565 – ปัจจุบัน

ติดต่อโรงเรียน