ข้อมูลผู้บริหาร

ดร.ปรพล แก้วชาติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต

Email : thailand7511@gmail.com

นายสยามรัฐ ลอยพิมาย

รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต

Email : petchzy16@gmail.com

ติดต่อโรงเรียน