ข้อมูลผู้บริหาร

ดร.ปรพล แก้วชาติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต

Email : thailand7511@gmail.com

นางจินดา ศิริวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
นายสยามรัฐ ลอยพิมาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
นางสาวชัญญา บุญเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
นางสาวณิชนันทน์ สุวรรณาภัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
ติดต่อโรงเรียน